Other materials related to my research


My writings about various topics


Title
Link
Một số góp ý về Giáo dục Đại học Việt Nam

Phân biệt Đúng - Sai, Thật - Giả

Làm thế nào để chấm dứt Chiến tranh

Giá trị Niềm Tin trong xây dựng xã hội Việt Nam ngày nay

Vài suy nghĩ nhân mùa Vu Lan báo hiếu

Đổi Mới - nhu cầu cấp thiết để tồn tại và phát triển

Phát triển bền vững - Kinh nghiệm thế giới và Bài toán Bô-xít Việt Nam

Chấn hưng giáo dục để nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam

Bình đẳng - lý tưởng chung của mọi xã hội

Bài toán nhân sự Việt Nam và kinh nghiệm Nhật Bản

Mức độ trưởng thành về CNTT-VT của DN vừa và nhỏ ở Việt Nam

Nhu cầu quản lý tri thức trong DN vừa và nhỏ

Làm thế nào để xây dựng một xã hội bình đẳng?